Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

Výpůjční řád

Místní knihovny Zruč-Senec, Školní 405, 330 08 Zruč-Senec, tel. 602241786

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny ve Zruči-Senci,

schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 176/2002 ze dne 17. 6. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 2. výpůjční služby
 3. budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení
 4. meziknihovní služby

informační služby:

 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • přístup na internet
 • informace z oblasti veřejné správy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • přístup do bází dat lokálních i na síti
 1. propagační služby:
 • www stránky knihovny
 • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele
 • instruktáže o knihovně a jejím používání

   

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 1. Knihovna poskytuje za úhradu služby v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např.  za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů). 
 2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 4. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 5. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku (požadováno u některých dokumentů).
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo písemně.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 dokumentů .
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí za úhradu. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 2. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 3. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 4. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 5. Ztráta průkazu uživatele:
 6. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2003
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Zruč-Senec
 2. Poučení o ochraně osobních údajů
 3. Pravidla půjčování her
 4. Pravidla půjčování e-knih

   

Ve Zruči-Senci dne 23. 5. 2018                                                                      

 

Ing. Miroslav Král - starosta obce                                                                                      

Dagmar Blahovcová - vedoucí knihovny

 

Příloha 1
CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

Platný od 1. 1. 2022

Roční poplatek:
 • Dospělí: 150 Kč
 • Důchodci, studenti: 100 Kč          
 • Děti do 15 let: 80 Kč
 • Jednorázový průkaz: 10 Kč          

(opravňuje k jednorázovému vstupu do knihovny, prohlížení knih a časopisů

v knihovně, využívání internetu, počítače, ovšem nikoliv k půjčování knih domů)

 

Jednorázová výpůjčka (nečlena): 30 Kč

+ vratná záloha dle půjčené knihy

Ztráta čtenářského průkazu:

 • Za vystavení nového čtenářského průkazu poplatek: 20 Kč
 • Poškození čárového kódu: 50 Kč

Upomínání čtenářů:                                               

 • Upomínka I. po uplynutí výpůjční doby: 20 Kč
 • Upomínka II.: 40 Kč
 • Upomínka III.: 60 Kč
 • Upomínací dopis (doporučený): 80 Kč
 • Ztráta, poškození:
 • Ztráta knihy:
 • Stejný výtisk nebo úhrada = hodnota knihy + 50 Kč za zpracování
 • Ztráta časopisu:
 • Stejný výtisk nebo úhrada
 • Poškození knihy, časopisu:

Řešeno indiviuálně podle druhu poškození – finanční náhrada nebo zakoupení

stejného titulu.

Internet zdarma:

 • Pro registrované čtenáře, ostatní návštěvníci jednorázový průkaz.

Tisk z PC, formát A4:

 • 1 strana tištěná černobílá kopie: 2 Kč
 • 1 strana barevná tištěná kopie: 4 Kč
 • 1 černobílý obrázek: 10 Kč
 • 1 barevný obráze: 20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS):

Veškeré náklady spojené se zasláním požadovaného titulu, poštovné, balné

 

Příloha 2

Poučení o ochraně osobních údajů

 • Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Zruč-Senec, (dále jen knihovna).
 • Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
 • Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …)
 • Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)
 • Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)
 • Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 • Další údaje (údaj o ZTP…)
 • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.
 • Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace[1]. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi v programu Tritius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna.zruc@seznam.cz.

Příloha 3

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ HER

Pravidla pro půjčování deskových her:

 • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči knihovně, starší 15ti let, ostatní pouze za doprovodu rodičů
 • Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 1 měsíc.
 • Hry lze rezervovat.
 • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit pracovnici knihovny. Seznam komponentů je v on-line katalogu i přiložený u příslušné hry.
 • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) podle platného ceníku.
 • V případě poškození či ztráty hry nebo její části, je čtenář povinen zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (dle uvážení knihovníka)
 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

 

 • Seznam her, které si můžete u nás půjčit, zjistíte i z našeho on-line katalogu. Do řádku „téma“ zadejte: albi.

Příloha 4

Pravidla půjčování e-knih

Knihovna Zruč-Senec ve spolupráci se společností eReading.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení téměř 4000eKnih. Navíc odkudkoliv a zdarma (v rámci ročního čtenářského poplatku)

Čtenář si z pohodlí domova jednoduše vypůjčí eKnihu přes on-line katalog knihovny, která se obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading. V knihovničce najdete přehled o zakoupených i vypůjčených titulech s viditelně označeným termínem vrácení.

Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst až tři tituly najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se eKniha sama vymaže z aplikace.

Podmínky uskutečnění eVýpůjčky:

 1. Zaregistrujte se v knihovně
 2. Zaregistrujte se na stránkách www.ereading.cz (se stejnou e-mailovou adresou, která je uvedena v čtenářském kontě katalogu knihovny)
 3. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení, která je k dispozici ke stažení zdarma na Google Play pro Android nebo přes App store pro iOS. Po vyplnění přihlašovacích údajů v aplikaci je vše připraveno na první eVýpůjčku.

Podpora aplikace eReading

Platforma

Verze

Čtecí zařízení

Odkaz na stáhnutí

Android

4.1 a vyšší

Mobilní telefony, tablety, čtečky

Google Play

iOS

8.4 a vyšší

iPhone, iPad

App Store

Windows

-

-

-

Online

-

-

-

Jak si vypůjčit eKnihu:
 1. Přihlaste se do uživatelského konta on-line katalogu knihovny
 2. V záznamu knihy v katalogu zvolte „Půjčit e-knihu“
 3. Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami e-výpůjčky a zvolte „Vyžádat si e-knihu“
 4. Po stisknutí tlačítka se Vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky
 5. Na e-mailovou adresu Vám dojde oznámení o uskutečněné e-výpůjčce

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.